Megjelent: 2020. február 11. kedd Írta: Sekrestyés Nyomtatás

A sekrestyés

 

A II. Vatikáni Zsinat Liturgikus Konstitúciója sürgeti, hogy a hívek a szent cselekményekben tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően vegyenek részt.
Mindez csak akkor valósítható meg, ha a liturgikus tevékenység előkészítésében nélkülözhetetlen szerepet betöltő sekrestyések megfelelő liturgikus ismerettel rendelkeznek.

Eger, 1996. Sarlós Boldogasszony ünnepén

Dr. Seregély István
egri érsek, az MKPK elnöke 

 

A sekrestyés


1. Hivatása
A sekrestyési munkakör a liturgiához kapcsolódó fontos isten- és emberszolgálat. Betöltésére olyan világi férfi vagy nő alkalmas, aki elhivatottságot érez a katolikus Egyház szellemében a templom szolgálatára, és örömét találja sajátos feladatainak teljesítésében. Szükséges tehát, hogy hivatásként fogja fel szolgálatát, amely elsősorban a papot segíti lelkipásztori feladatai teljesítésében: előmozdítja az istentisztelet méltó végzését és a hívek bekapcsolódását. Így bizonyos közvetítő szerepe van a pap és a nép között. A nép felé képviseli a lelkipásztor szándékait, másrészt a pap felé a hívek jogos igényeit.

2. Alkalmazása
A sekrestyés az egyházközség alkalmazottja, akit a plébános ajánlására a képviselő-testület választ. Fizetését az egyházközségtől kapja. Feladatainak ellátása során a látszatát is kerülje annak, hogy a papot irányítani akarja. Ugyanakkor legyen benne kezdeményező készség mindarra, amivel a hívek számára az istentiszteletet gyümölcsözővé, vonzóvá teheti.

3. Jellemzői
Legyen őszintén vallásos, egyházhű, tisztaságszerető, józanéletű, pontos, anyagiak terén megbízható, felettesével szemben engedelmes, és minden munkáját hittel végezze. A szentmisén lélekkel vegyen részt és lehetőleg járuljon szentáldozáshoz. Ha vasárnap több szentmisén kell részt vennie, akkor egy szentmisén legyen valóban személyes részvétellel, a többin pedig olvashat szentírást, vallásos könyvet, hitbuzgalmi újságot.

4. Magánélete
Családi életében és a társadalomban példát mutat hiteles keresztény életével. Gondosan kerüli a botrányokat (iszákosság, rendetlen házasság). A keresztény értékeket megtagadó politikai csoportosulásokban nem vesz részt. Tőle telhetően igyekszik mindent megtenni gyermekei vallásos nevelése érdekében. Jól kell ismernie a katolikus hit igazságait, főleg azokat a szertartásokat, amelyekben neki aktív szerepe van. Még amiatt is, hogy a hívek kérdéseire adott esetben választ tudjon adni.

5. Munkaterülete
Szolgálati helye a templom, ahol értékes berendezéseket, ruhákat, perselyeket őriz, kezel, gondoz. Munkaterületéhez tartozik a templom udvara, kertje, járdája és azok az épületrészek is, amelyek nincsenek szem előtt: a templom padlása, raktára és a torony. A sekrestyésnek általában szoros kapcsolata van a ministránsokkal. Ha a lelkipásztor rábízza őket, szívesen foglalkozzon velük. Azon legyen, hogy a ministránsok minél tevékenyebben vegyenek részt a szentmisén és egyéb szertartásokon. A sekrestyében fegyelmezze őket, nevelje rendre, de ezt mindig szeretettel tegye. Mivel a templom vallási életünk központja, benne a sekrestyés minden körülmények között jelentős szerepet tölt be.

6. Munkaszerződése
Munkarendjét, feladatait, jogait és kötelezettségeit az a munkaszerződés tartalmazza, amelyet munkába lépésekor aláírt és felettes hatósága jóváhagy. Ez rögzíti munkabérét, szabadnapját, évi szabadságát és munkaköri leírását. A sekrestyés munkája, az egyházközségben betöltött szerepe tehát nem jelentéktelen. Sokat tud jót tenni, de sokat tud rontani is. Soha ne feledje: olyan az egész munkaköre, mint a tartóra állított mécses!

7. Felettese
Közvetlen főnöke a mindenkori plébános, akinek lelkiismereti kötelessége, hogy ellenőrizze alkalmazottjainak tevékenységét és a templom rendjét. A plébános közvetlen felettese a kerületi esperes.

forrás: Egri papság - Sekrestyések kézikönyve 

 

A sekrestyés imája


Mennyei Atyám!
Köszönöm, hogy szent hajlékodban ma is szolgálhatok neked. A mai napot is a Te
ajándékozó jókedvedből kaptam, de tudom, hogy minden pillanatért számadásra kell majd eléd
állnom. Add áldásodat mai szolgálatomra, amelyet szent hajlékodban fogok végezni. Segíts
kegyelmed erejével, hogy ebben a templomban végzett munkám a Te dicsőségedre legyen, és
templomunk híveinek is lelki javára váljék. A templom csendjére vigyázni akarok és
mindenkor úgy akarok viselkedni benne, hogy a szent helyhez méltó legyen. Szent őrangyalom,
akire rábízott az isteni jóság: segíts, őrizz, vezess erényes utakon!
Amen